Adatvédelmi irányelvek - 1stderm

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató és vásárlási feltételek

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt lehetősége nyíljon az adatkezeléssel érintett személyeknek (ügyfelek, érdeklődők, honlapom látogatói) az adatkezelésemmel kapcsolatos információk, valamint jogaik és jogorvoslati lehetőségeik megismerésére.

 1. Az Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Az adatkezelő neve: Tele-Dent Kft a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 91. 9. em. 1.

Cégjegyzékszám:01-09-985471

Adószám 23937125-2-41

Az Adatkezelő elérhetőségei:

postai cím: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 91. 9. em. 1.

elektronikus elérhetősége (e-mail cím): info@1stderm.hu

honlap címe: www.1stderm.hu

 1. Fogalommagyarázat

Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Érintett: Az az azonosított vagy azonosítható személy, akire a Személyes Adat vonatkozik. Ha az adatait kezelem, akkor Ön is érintett!

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatfeldolgozás: Az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő nevében végzett valamennyi Adatkezelési tevékenység.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Adatkezelési Jogszabályok: a GDPR és minden más, EU-s vagy tagállami szintű, az adatkezelésre vonatkozó bármely jogszabály együttesen.

Felügyeleti Hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése: a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező Adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint Érintetteket.

III. Az Adatkezelés céljai, jogalapjai és a kezelt személyes adatok köre. valamint tárolásuk időtartama:

Az adatkezelés célja: az adatkezelésnek annak minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.

Az adatkezelésnek tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az adatkezelés célja befolyással van a kezelt adatok körére is, ugyanis az egyes személyes adatokat csak a célhoz kötötten, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig lehet kezelni.

Az adatkezelés jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 1. a) az érintett (például Ön) hozzájárulását adta. A hozzájárulás megadható egy vagy több konkrét célra is;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (például Ön) az egyik fél,
 3. c) az adatkezelés a fenti szerződés megkötését megelőzően szükséges, éspedig az érintett (például az Ön) kérésére történő lépések megtételéhez;
 4. d) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 5. e) az adatkezelés az érintett (például Ön) vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 6. f) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Kivételt jelent ez alól, ha ezen jogos érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett (például az Ön) olyan jogos érdekei, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Különösen ilyen kivételnek minősül, ha az érintett gyermek.

Különleges adat az Adatkezelési Jogszabályokban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az érintett írásban hozzájárul az adatkezeléshez.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő fő szabályként köteles törölni minden olyan személyes adatot,

* amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy

* ha az adatkezelés egyedüli jogalapja az érintett (például az Ön) hozzájárulása, és az érintett személy visszavonta hozzájárulását,

* illetve amely adatkezeléshez nincs jogszabályi jogalap,

* nem szükséges jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez,

* nem szükséges az Adatkezelő létfontosságú vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez (a fenti megszorításokkal).

Az Adatkezelő az alábbi célokból kezelheti adatait: (az egyes célok mellett feltűntetjük az adatkezelés jogalapját, és  kezelt adatok körét , az adatkezelés időtartamát is)

 

Figyelem: a jogi személyek természetes személy kapcsolattartói esetében (függetlenül az alább megjelölt jogalaptól) az adatkezelés alapjának az Adatkezelő és a jogi személy közös (a kapcsolattartáshoz fűződő) jogos érdeke minősül.

* Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

Kezelt adatok köre     Név, telefonszám vagy email cím, az üzenet tartalma.

Az adatkezelés jogalapja       Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja  A felsorolt adatok arra szükségesek, hogy az Adatkezelő vissza tudjon jelezni az Ön számára.

Az adatok forrása       Ön (mint a kapcsolatfelvételt kérő személy) adja meg.

Az adatkezelés időtartama    A kezelt adatok az Önnel való kapcsolatfelvételt követően törlésre kerülnek, amennyiben nem történik további olyan adatkezelés, amelyekről az alábbiakban esik szó.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye Nem tudja felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

•     Az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai iránt érdeklődők számára történő ajánlat adása

Kezelt adatok köre     Név, telefonszám, email cím, postai cím, jogi személy esetén a természetes személy kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe

Az adatkezelés jogalapja       A szerződés megkötését megelőzően szükséges lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés célja  Az Ön ajánlatkérésére válaszként üzleti ajánlat küldése.

Az adatok forrása       Ön (mint az ajánlatkérő személy) adja meg.

Az adatkezelés időtartama    Az ajánlati kötöttség lejáratát követően az adatok törlésre kerülnek, amennyiben az ajánlatot nem követi szerződés

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye Az Adatkezelő nem tud ajánlatot adni az Ön számára.

•    Az Adatkezelővel történő szerződéskötés, vagy megrendelés leadása

Kezelt adatok köre     Személyazonosításra szolgáló adatok, egyéni vállalkozó eseté  azonosítószáma, adószáma, elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai; a szolgáltatás/termék megfizetésével kapcsolatos adatok (pl: bankszámlaszám, számlavezető bank neve)

Az adatkezelés jogalapja       A szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele, továbbá jogszabályi kötelezettség teljesítése, ugyanis a hatályos számviteli jogszabályok alapján az Adatkezelő köteles a szerződések / számlák megőrzésére.

Az adatkezelés célja  Szerződés kötése Önnel, vagy az Ön által leadott megrendelés felvétele.

Az adatok forrása       Ön (mint szerződő fél / megrendelő) adja meg.

Az adatkezelés időtartama    A mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok. (jelen tájékoztató kiadásának időpontjában, ez a szerződés megszűnését követő 8 év). A magánszemély ügyfél elérhetőségi adatai valamint a jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó elérhetőségi adatai annak kérésére a szerződés teljesítését követően törölhetőek, ha a megrendelő is teljesítette minden kötelezettségét.

Amennyiben a szerződés mégsem jön létre, a felvett adatokat ajánlati kötöttség lejárata után töröljük.

Az online bankkártyás fizetések a Barion, vagy PayPal rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye Az Adatkezelő nem tudja megkötni Önnel a szerződést vagy nem tudja felvenni a megrendelést.

 • Facebook oldal üzemeltetése

Kezelt adatok köre     Az Adatkezelő, mint Facebook-felhasználó, láthatja a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatja azok nyilvános adatlapját.

Az adatkezelés jogalapja       Az Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- gombra kattintással vagy a „Követem” gombra kattintással Ön hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

Az adatkezelés célja  Az Adatkezelő saját oldalt tart fenn a Facebook közösségi portálon. Az adatkezelés célja az Adatkezelő ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele, nyereményjátékok promotálása.

Az adatok forrása       Az adatok az Ön cselekményei (tetszik gomb megnyomása, követés gomb megnyomása, posztolás, stb.) révén válnak számuomra hozzáférhetővé.

Az adatkezelés időtartama    Amikor Ön az Adatkezelő Facebook-oldalának a követése visszavonása, vagy kedvelés visszavonása gombjára kattint, akkor megszűnik a Facebook portálon való kapcsolata az Adatkezelővel.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye Ön nem kap automatikus értesítést a Facebooktól az Adatkezelőnek az  ottani oldalán közzétett új információkról.

A Facebook portál saját adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen vagy https://www.facebook.com/privacy/explanation címen kaphat. A Facebook azután is kezelhet az Önnek az Adatkezelő Facebook oldalával kapcsolatban végzett tevékenységével kapcsolatban, hogy Ön az Adatkezelő oldalának követését már visszavonta. Az Adatkezelő kizárja a felelősséget a Facebook saját adatkezelésére vonatkozóan, amelyet az Ön, az Adatkezelő Facebook oldalával kapcsolatban végzett tevékenységét illetően végez, mivel az Adatkezelőnek erre nincs ráhatása.

* Instagram oldal üzemeltetése

Kezelt adatok köre     Az Adatkezelő mint Instagram-felhasználó, láthatja a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatja azok nyilvános adatlapját.

Az adatkezelés jogalapja       Az Adatkezelő Instagram oldalán a „tetszik”/”like”- gombra kattintással vagy a „Követem” gombra kattintással az Érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

Az adatkezelés célja  Az Adatkezelő saját oldalt tart fenn az Instagram közösségi portálon. Az adatkezelés célja az Adatkezelő ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele, nyereményjátékok promotálása.

Az adatok forrása       Az adatok az Ön cselekményei (tetszik gomb megnyomása, követés gomb megnyomása, posztolás, stb.) révén válnak az Adatkezelő számára hozzáférhetővé.

Az adatkezelés időtartama    Amikor Ön az Adatkezelő Instagram-oldalának a követése visszavonása gombjára kattint, akkor megszűnik az Instagram portálon való kapcsolata az Adatkezelővel.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye Ön nem kap automatikus értesítést az Instagramtól az Adatkezelő oldalán közzétett új információkról.

 

Az Instagram portál saját adatkezeléséről tájékoztatást az Instagram honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat, mely jelen szabályzat kiadásának napján a https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content linken található meg. Az Instagram azután is kezelhet adatokat az Önnek az Adatkezelő Instagram oldalával kapcsolatban végzett tevékenységével kapcsolatban, hogy Ön az oldal követését már visszavonta. Az Adatkezelő kizárja a felelősséget az Instagram saját adatkezelésére vonatkozóan, amelyet az Ön, az Adatkezelő Instagram oldalával kapcsolatban végzett tevékenységét illetően végez, mivel erre az Adatkezelőnek nincs ráhatása.

* Webshop regisztráció

Az Adatkezelő honlapjának bizonyos szolgáltatásait (pl: oktatóanyagok megvásárlását) csak regisztrációval tudja igénybe venni.

Kezelt adatok köre     E-mail cím, felhasználónév, jelszó, név cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási és számlázási adatok, illetve amennyiben fizetési módként előre utalást választ, akkor az Ön számlavezető bankjának neve és az Ön bankszámlaszáma, valamint a rendelt termékkel, szolgáltatással kapcsolatos adatok.

Tájékoztatom, hogy bankkártyás fizetés esetén rendszerem nem kezeli a bankkártyájához tartozó adatokat, hanem azokat az elektronikus fizetést biztosító Barion szolgáltató rendszerein belül kerülnek megadásra.

Az adatkezelés jogalapja       Szerződés teljesítéséhez és megkötéséhez / megrendelés felvételéhez szükséges. Az elérhetőségei adatok mindkét félnek a kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke alapján kezelendőek.

Az adatkezelés célja  Szerződés megkötéséhez szükséges (elérhetőségi adatok pedig kapcsolattartáshoz), illetve a vasarolni kívant dokumentum elkuldéséhez

Az adatok forrása       Az adatokat Ön adja meg a regisztráció folyamán.

Az adatkezelés időtartama    Amennyiben nem vásárol, akkor a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig. Amennyiben a regisztráció törlését megelőzően már rendelt az Adatkezelőtől terméket / szolgáltatást, akkor a számlázással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő továbbra is köteles őrizni a hatályos számviteli jogszabályok szerint.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye A weboldal által nyújtott szolgáltatások nem teljes körű igénybe vehetősége.

A webshop működéséhez szükséges technikai adatok kezelése

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a bejelentkező számítógépnek azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

* Weboldal látogatási adatok ( „Cookie”-k, „sütik”)

A weboldalon tárolt ún. „sütik” egy része anonimizált statisztikai adatokat gyűjt, más részük pedig alkalmas a weblap látogatójának személyiségi profiljának felmérésére. AZ ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatót megtalálja a 2. számú mellékletben. A „süti” alkalmazásáról az ügyfelek tájékoztatása oly módon történik, hogy az Adatkezelő weblapján jól láthatóan és jól észlelhetően kerül elhelyezésre egy a „süti” alkalmazásáról szóló figyelemfelhívás, amely mellett található egy link, amelyre kattintva elérhető a fenti mellékletben nevezett részletesebb tájékoztató.  A sütik a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket vissza-utasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

Kezelt adatok köre     A weboldalon tárolt ún. „sütik” egy része anonimizált statisztikai adatokat gyűjt, más részük pedig alkalmas a weblap látogatójának személyiségi profiljának felmérésére. A sütik által tárolt információk a következők lehetnek (többek között) a honlap meglátogatásához használt számítógépes eszköz típusa, a látogató által használt internetes böngésző adatai, a honlapon a látogató által megadott információk; olyan reklámok, amelyeket a látogató megtekintett, az egyes aloldalakon eltöltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatót megtalálja a 2. számú mellékletben.

Az adatkezelés jogalapja       Az Adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelés célja  A sütik egy része a weboldal megfelelő működéséhez szükséges, más részük anonimizált statisztikai adatokat gyűjt, illetve vannak olyan sütik is, amelyek személyes profil összeállításához alkalmas adatokat gyűjtenek.

Az adatok forrása       Az adatokat az Ön szokásai alapján gyűjtik a sütik, és a sütik továbbítják az Adatkezelő számára.

Az adatkezelés időtartama    A sütik azok letöltését követő 13 (tizenhárom) hónappal automatikusan törlődnek. Továbbá lehetőség van azok manuális törlésére a böngészőből, amelyre vonatkozóan további információkat talál a 2. számú mellékletet képező cookie tájékoztatóban.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye A weboldal által nyújtott szolgáltatások nem teljes körű igénybe vehetősége.

 •     Szemináriumok tartása

Kezelt adatok köre     A szeminárium tartójaként az Adatkezelő látja a résztvevők listáját.

A résztvevők arcképe, és az általuk elmondottak a szeminárium résztvevői számára nyilvánosak – amennyiben hozzászólnak a szemináriumhoz.

Az adatkezelés jogalapja       Az Ön, mint Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja  szeminárium tartása

Az adatok forrása       Ön adja meg az adatokat.

Az adatkezelés időtartama    Az adatok nem kerülnek tárolásra.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye Ön nem tud részt venni a webszemináriumon.

  •     Hírlevéllel és személyre szabott hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Felhívom figyelmét, hogy nem minősülnek hírlevélnek a következő esetek: ha az e-mail cím kezelése elsősorban az érintett személy azonosítását szolgálja, pl. regisztrációkor, vagy megrendelés esetében, fizetéskor, vagy a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja. Ezen kívül az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a címzettek részére.

Kezelt adatok köre     Email cím, név,

Személyre szabott hírlevél küldése esetén továbbá Önnek az Adatkezelővel fennálló kapcsolata során az Ön igényei, szokásai, stb. amelyeket az Adatkezelővel közölt.  Az Adatkezelő a személyre szabott hírlevél keretében a hírlevélre feliratkozott felhasználók fenti szokásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a felhasználói számára.

Az adatkezelés jogalapja       Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja  Az adatkezelés célja hogy Önt értesíthessem üzleti ajánlatainkról, vagyis marketing tartalmú üzeneteket küldjek az ön számára emailen. (személyre szabott hírlevél esetén pedig a személyesen az Ön igényeihez vagy érdeklődési köréhez igazított ajánlatainkról)

Az adatok forrása       Ön adja meg az adatokat.

Az adatkezelés időtartama    A hozzájárulás visszavonásáig.  Ha egyéb típusú kapcsolatban is áll az Adatkezelővel a hírlevél küldésen kívül (pl: korábban egy terméket rendelt), akkor az Adatkezelő a hírlevél lemondása esetén továbbra is kezelni fogja adatait (a számviteli jogszabályok miatt), azzal, hogy további hírlevelet nem küld az Ön számára.

A hírlevélről való leiratkozást nem tekintendő úgy, hogy Ön egyben a webshop regisztrációja megszűntetését is kérné. Amennyiben ez a szándéka, kérem azt külön jelezze a webshop rendszerben a regisztráció törlésével vagy az Adatkezelőnek a fent megadott elérhetőségein.

Az Adatkezelő az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 5 napos határidővel vállalja.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye Az Adatkezelő nem tud Ön számára információkat küldeni kedvező ajánlatairól, akcióiról.

•    egyéb, nem hírlevél típusú marketing célú megkeresések kiküldése:

A termékek, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos és így szükségszerű adatkezeléstől elkülönülő adatkezelési célból történik a reklám, marketing üzenetek küldéséhez, egyéb marketing célokhoz kapcsolódó adatkezelés. Ennek keretében az Adatkezelő a következő tevékenységeket végzi: (pl. papír alapú direkt marketing levelek megküldése; kimenő reklámcélú telefonhívások kezdeményezése; marketing sms-ek küldése, marketing célú e-mailek küldése, promóciós kiadványok elkészítése, stb.)

Kezelt adatok köre     Személyazonosításra szolgáló adatok (pl: Név), elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti  elérhetőségi adatai.

Az adatkezelés jogalapja       Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja  Az adatkezelés célja hogy az Adatkezelő Önt értesíthesse üzleti ajánlatairól, vagyis marketing tartalmú üzeneteket küldjön az ön számára emailen.

Az adatok forrása       Ön adja meg az adatokat.

Az adatkezelés időtartama    Amennyiben Ön nem szeretne a jövőben reklám, marketing tárgyú üzeneteket kapni  az Adatkezelő részéről, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.  A hozzájárulásokat és azok visszavonását az Adatkezelő nyilvántartja.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye Az Adatkezelő nem tud az Ön számára információkat küldeni kedvező ajánlatairól, akcióiról.

 •    az Adatkezelő rendezvényein kép,- és videófelvételek készítése

Az Adatkezelő a saját rendezvényein, konferenciáin, csoportos tréningjein, képzésein gyakran kép vagy videofelvételt készít. A felvételek elsősorban az Adatkezelőre vagy annak társelőadóira irányulnak, nem céljuk a rendezvényeken részt vevő személyek közvetlen felvétele, vagy olyan módon történő felvétele, hogy azok beazonosíthatóak legyenek. A résztvevők a legtöbb esetben hátulról kerülnek felvételre. Mindazonáltal előfordulhat, hogy – amennyiben a résztvevő a felvétel idején a kamera felé fordul, vagy kérdést tesz fel, az előadó mellé kimegy az „előadó-területre”, vagy csoportkép készül a résztvevőkről, – a résztvevő is felismerhetővé válik a felvételen.

Kezelt adatok köre     Résztvevő érintett (például az Ön) képmása, esetleg hangja, amennyiben beszél is.

Az adatkezelés jogalapja       Adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelés célja  Az adatkezelés célja hogy az Adatkezelő bemutathassa a rendezvényeit, előadásait, illetve saját előadókészségét; esetleg a résztvevők létszámát érzékeltesse. Az adatkezelés további célja, hogy a fentiek révén az Adatkezelő hiteles képet adhasson saját tevékenységéről.

Az adatok forrása       Ön adja meg az adatokat a rendezvényen való tartózkodása révén.

Az adatkezelés időtartama    Amennyiben Ön nem szeretne a jövőben reklám, marketing tárgyú üzeneteket kapni  részünkről, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.  A hozzájárulásokat és azok visszavonását az Adatkezelő nyilvántartja.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye Nem tud részt venni az Adatkezelő olyan rendezvényein, ahol felvétel készül.

Felhívjuk figyelmét, hogy a részt vétel esetén is lehetősége van kérni, hogy a felvételeken ne szerepeljen, vagy az Önt tartalmazó felvételek törlésre kerüljenek / ne legyenek nyilvánosságra hozva / olyan módon legyenek nyilvánosságra hozva, hogy Ön ne legyen felismerhető rajtuk.

•    Panaszkezelés

Kezelt adatok köre

 • Személyazonosításra szolgáló adatok (pl: név),
 • elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám),
 • továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti  elérhetőségi adatai;
 • az igénybe vett szolgáltatás megnevezése; a vásárolt termék neve,
 • a szolgáltatás igénybe vételének, termék megvásárlásának dátuma;
 • a panasz tárgya, és az azzal kapcsolatban tett intézkedés.

Az adatkezelés jogalapja       Az panaszban foglalt adatokat Ön adja meg önkéntesen, ezt követően azonban a panasszal kapcsolatos dokumentáció megőrzése jogszabályi kötelezettség, amelyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a ír elő az Adatkezelő számára.

Az adatkezelés célja  Panaszkezelés.

Az adatok forrása       Ön adja meg az adatokat, illetve a panasz kivizsgálása során az Adatkezelő is áttekinti a panasszal érintett adatokat. Az Adatkezelő által írt panaszválasz pedig – mint adatforrás -, tőlem származik.

Az adatkezelés időtartama    Az adatokat az Adatkezelő a panasz kivizsgálását követő 5 év után törli.

Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott ügyfélre nem visszavezethető, az ügyféllel nem összekapcsolható adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja ezt követően is.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye Ön nem tud panaszt tenni az Adatkezelőnél.

•    Követeléskezeléshez kapcsolódóan, jogi úton történő igényérvényesítéshez kapcsolódóan

Az esetleges adatátadás ügyvédek részére történik, nem kerül megbízásra követeléskezelő cég.

Kezelt adatok köre     Személyazonosításra szolgáló adatok (pl: Név, lakcím, tartózkodási cím, egyéni vállalkozó székhelye, telephelye; egyéni vállalkozó azonosítószáma, adószáma), elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám; követeléskezelés esetén ezek akár nyilvános adatbázisból is beszerzésre kerülhetnek), továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti  elérhetőségi adatai (követeléskezelés esetén ezek akár nyilvános adatbázisból is beszerzésre kerülhetnek); a szerződés/ megrendelés dátuma, azonosítószáma, az abban foglalt ellenérték összege; a szolgáltatás/termék megfizetésével kapcsolatos adatok (pl: bankszámlaszám , számlavezető bank neve), a késedelem, fizetés elmaradás részletei (fizetési határidők, késedelemmel érintett összeg, elküldött fizetési felszólítások, stb.)

Az adatkezelés jogalapja       Az Adatkezelő jogos érdeke, amely a vásárlójának nyújtott szolgáltatás/termék ellenértékének megfizetéséhez fűződik.

Az adatkezelés célja  A fizetési kötelezettségeiket késéssel, vagy nem teljesítő ügyfelek megkeresése céljából is kezelhetjük adatait. Az ezen típusú adatkezelés célja, hogy azonosítsa és nyilvántartsa a lejárt és esedékes követeléssel rendelkező ügyfeleket, illetőleg a tartozás alapjául szolgáló ügylet adatait; biztosítsa a behajtási folyamat során a méltányos, jog- és szerződésszerű eljárást, áthidaló megoldásokkal és javaslatokkal segítse az átmenetileg fizetési nehézségbe került ügyfelek teljesítését; valamint érvényesítse a kintlévőséggel kapcsolatos, törvényes igényérvényesítési jogait.

Ez a cél mind az Adatkezelő, mind a külön erre a célra megbízott ügyvéd, továbbá végrehajtó, közjegyző, bíróság, a követelés érvényesítésével megbízott ügyvéd tevékenységére is vonatkozik.

Az adatok forrása       Az adatok egy részét (pl azonosító és elérhetőségi adatok) Ön adja meg, más részük a szerződés megkötése / megrendelés leadása folyamán keletkezik, a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat, fizetések elmulasztását, esetleges felszólításokat, azok eredményét pedig az Adatkezelő tartja nyilván, így ezen adatok tőle származnak.

Az adatkezelés időtartama    A számviteli jogszabályok által érintett adatok a mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre, a további adatok vonatkozásában a fent leírt határidők az irányadóak.

A végrehajtók, közjegyzők, bíróságok, megbízott ügyvédek a rájuk irányadó mindenkor hatályos jogszabályokban előírt tárolási időtartamot követően kötelesek az adatok törlésére.

Felhívom a figyelmét, hogy lényeges eltérés van a termékek, szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó célú adatkezelések és a marketing (vagy ehhez kapcsolódó) célú adatkezelések között. A marketing-hozzájárulás bármikor visszavonható és az érintett személy (például az Ön) személyes adatait az Adatkezelő marketing-tárgyú nyilvántartásából törölni kell. Ezzel szemben a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban (vagy ehhez kapcsolódóan, pl követeléskezelés miatt) kezelt adatok bizonyos jogszabályokban meghatározott esetekben vagy az Adatkezelő jogos érdeke fennállása esetében az adatkezelési hozzájárulás visszavonását követően sem kerülnek törlésre meghatározott időpontig. Ez esetben ugyanis egyes személyes adatok törlése akár érvényes szerződések ellehetetlenülését okozná, ha ilyen esetekben is az érintett kérelmére törölni kellene a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adataikat, vagy pl. nem tudna eleget tenni az Adatkezelő az őt jogszabály alapján terhelő kötelezettségeinek bírósági eljárás esetén.

 1. Adatok forrása:

Az adatok az érintettől (vagyis Öntől) kerülnek beszerzésre.

A jogi személy magánszemély kapcsolattartójának adatait megadhatja a jogi személy másik kapcsolattartója vagy képviselője is.

 1. Adatkezelési műveletek és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az adatkezelési műveletek a következőek lehetnek: gyűjtés, rögzítés, felhasználás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Megismerik az adatokat az adatfeldolgozást végzők egyes munkavállalói, továbbá azok, akik részére- az érintett (például az Ön) hozzájárulása, illetve törvény rendelkezése folytán továbbításra kerülnek személyes adatai.

Amennyiben az Adatkezelő egyes rendezvényeket, képzéseket közösen szervez meg más vállalkozással, úgy az adott vállalkozás Közös Adatkezelőnek minősül, aki (a szükséges mértékben) jogosult megismerni a rendezvény szervezéséhez kapcsolódóan Öntől bekért adatokat. A közös adatkezelő létezésének körülménye minden esetben egyértelmű a rendezvény kiírása alapján, illetve a rendezvényen nyújtott tájékoztatóban ez a körülmény ismertetésre is kerül.

 1. Adattovábbítás

Az adattovábbítás az adatnak egy harmadik személy számára (lásd a Címzett definícióját a fogalommeghatározások között) történő átadása vagy hozzáférhetővé tétele.

Az Adatkezelő személyes adatot csak az Adatkezelési Jogszabályok szerinti feltételek esetén és mértékben ad ki, továbbít. A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha

* Ön hozzájárult, (pl. marketing célú adattovábbítás) vagy

* az Önnel kötött, vagy megkötni kívánt szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy

* az Adatkezelési Jogszabályok azt megengedik, illetve előírják (pl. tájékoztatás felügyeleti hatóságok, bíróságok, rendőrség megkereséseire), vagy

* szűk körben, ha az Adatkezelő jogos érdeke lehetővé teszi (pl: követelések jogi úton történő érvényesítése)

A követeléskezelés, illetve követelések jogi úton történő érvényesítése esetén alkalmazott adattovábbítás:

Az Adatkezelőnek a lejárt esedékességű követelése érvényesítése érdekében lehetősége van megbízást adni külső jogi szakértő (ügyvéd) bevonására is.  Az adatok megismerésére jogosultak a behajtási tevékenységben közreműködő, megbízott adatfeldolgozók érdemi ügyintézésében részt vevő alkalmazottjai.

A lejárt követelések érvényesítése érdekében az Adatkezelő a következő személyek irányába hajthat végre adatátadást:

* az igényérvényesítésbe bevont adatfeldolgozók részére,

* a hivatalos jogi eljárások (közjegyző, bíróság, végrehajtó) részére.

Tájékoztatom, hogy a hatályos Adatkezelési Jogszabályok alapján az Európai Unió tagállamába történő adattovábbítást úgy kell kezelni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

* Európai Union kívülre történő adattovábbítás

Tájékoztatom, hogy – az alább említett kivételtől eltekintve – személyes adatait az Európai Unió területén kívülre nem továbbítom.

A „The Rocket Science Group LLC” nevű cég a Mailchimp hírlevélküldő rendszer üzemeltetője, és egyik adatfeldolgozóm, a cég székhelye az EU-n kívül található. A cég az Európai Unió és az USA kormánya között létrejött Privacy Shield megállapodás feltételeinek teljesítését vállaló, a Privacy Shield regisztrált adatbázisában megtalálható vállalkozás, amely ezúton garantálja adatainak magas szintű védelmét. Az Active Campaign  nevű cég szintén levelezési, hírlevélküldési szolgáltatásokat lát el, és vállalja a GDPR feltételeinek való megfelelést, erről bővebben tájékozódhat az alábbi oldalon: https://www.activecampaign.com/gdpr-updates/

VII. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő jogosult adatfeldolgozó igénybe vételére és a számára adatok átadására.  Tájékoztatom, hogy az adatfeldolgozásra történő adatátadást, adatfeldolgozó igénybevételét az Adatkezelési Jogszabályok nem kötik előzetes hozzájáruláshoz, hanem az érintettek tájékoztatásához. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag technikai feladatként az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozók köre változhat, listájukat az 1. számú mellékletben találja meg.

VIII. Adatbiztonság

Az adatok tárolása és feldolgozása az Adatkezelő székhelyén, telephelyén történik; adatfeldolgozással járó tevékenységek esetében előfordulhat, hogy nem a fent nevezett helyszínen, hanem az adatfeldolgozó székhelyén, telephelyén történik.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között a személyes adatok folyamatos bizalmas jellegének biztosítását

Az Adatkezelő az adatbiztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálja.

Az adatok fizikai védelme (a papír alapú dokumentumok zárt helyiségben történő tárolása)

A honlap informatikai védelme,

A vállalkozáshoz használt informatikai eszközök vírusírtóval, tűzfallal, jelszóval védettek.

Kérelemre történő adattörlésre vonatkozó szabályok

Az Adatkezelő az adatfeldolgozókkal történő együttműködése során is szem előtt tartja az adatbiztonság követelményét, ezért a velük kötött szerződés garanciákat tartalmaz az adatkezelés biztonságára vonatkozóan, például a technikai- szervezési előírásokat, az adatfeldolgozói munkavállalóinak titoktartási kötelezettségét illetően.  Szintén ezt a célt szolgálja, hogy az adatfeldolgozó csak az Adatkezelő előzetes engedélyével vehet igénybe további adatfeldolgozót.

Felhívom figyelmét, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Az Adatkezelő a weblapján keresztül történő adattovábbításért azonban nem tud teljes felelősséget vállalni.

 1. Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett személyek (köztük az Ön) jogaira vonatkozó általános szabályok:

Ön bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz a lent meghatározott típusú kérelmekkel. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt álláspontjáról, vagy az esetlegesen megtett intézkedéseiről.

Ha az Adatkezelő nem ért egyet az Ön kérelmével, akkor legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt az álláspontjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Adatkezelő az Ön alábbi típusú kérelmeit díjmentesen teljesíti. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor az Adatkezelő, figyelemmel az adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel.

Az Önt megillető egyes jogok:

Hozzáférési jog (más néven tájékoztatáshoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatait kezeli-e; és ha kezeli, akkor a következő információkról is:

 1. a) az adatkezelés céljairól;
 2. b) a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
 3. c) azon címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat közli (vagy fennáll az esélye, hogy közli),
 4. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról;
 5. e) az Ön következő jogairól: kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

Ha személyes adatokat Európai Unión kívüli országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítjuk, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbítás adatbiztonságát védő megfelelő garanciákról.

Ha kérelmezi, akkor az Ön személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban fogja rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, Ön jogosult a hozzájárulást bármikor visszavonni. Felhívom figyelmét, hogy ha az adatkezelésnek van a hozzájáruláson kívül más jogalapja is, akkor a hozzájárulás visszavonása nem vezet az adatkezelés megszűnéséhez.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás időpontját megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A törléshez való jog

Ön jogosult kérelmezni, hogy az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte;
 2. b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az adatkezelésre;
 4. d) Ön a személyes adatoknak a marketing célú kezelése ellen tiltakozik;
 5. e) a személyes adatainak kezelése jogellenes;
 6. f) a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó Adatkezelési Jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 7. g) a személyes adatok gyűjtésére a 16 év alattiak részére felkínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások ajánlásával kapcsolatosan került sor.

A törlésre való kérelmet nem kell teljesítenie az Adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését kötelezően előírja az Adatkezelő számára valamely adatkezelésre vonatkozó jogszabály;
 3. c) A GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdek miatt;
 4. d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő adatkezelés esetében; vagy
 5. e) valamely személy jogi igényeinek az érvényesítéséhez szükséges az adatkezelés.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő a fent leírtak alapján az Ön kérésére törölni köteles az Ön valamely személyes adatát, akkor megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Ön adatait kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy ezen személyes adatok másolatának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelő már nem kívánja tovább kezelni az Ön személyes adatait, de Ön igényli az adatkezelés folytatását, mert szüksége van arra, hogy valamely jogi igényét érvényesíteni tudja; vagy
 4. d) Ön tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön  hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat

* széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá

* jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek kerüljön továbbításra

ha:

 1. a) az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, – ha az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdeken alapul, ideértve a profilalkotást is.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön vagy más érintett érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése direkt marketing céljából történik, Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatai ilyen célból történő kezelése ellen. Ez esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jog

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben

* elutasításra kerül az Ön fentiekben leírt jogaira vonatkozó kérelme, és Ön nem ért egyet ezen döntéssel; vagy

* az Ön jogainak gyakorlása kapcsán leírt határidőt nem lett megtartva,

akkor Ön, mint érintett bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

Ön kezdeményezheti az adatvédelmi hatóság eljárását is

(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 – 1 – 391-1400

fax:       +36 – 1 – 391-1410).

Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen az Adatkezelőnél benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.

Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

Mellékletek:

 1. A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája
 2. számú melléklet: A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája (a teljesség igénye nélkül)

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.)

A Számvitelről szóló 2000. évi C törvény.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a 112 § szól a végrehajtási záradék tartalmáról)